Virtual Meeting: Blue Hill Ave Transportation Action Plan, Mattapan Square

Blue Hill Ave Transportation Action Plan, Mattapan Square

FEBRUARY 15, 6:30-8 PM Virtual Community Meeting

REGISTER: bit.ly/bluehillmattapan 
Please join an online meeting to discuss transportation improvements planned for Blue Hill Ave in Mattapan Square.


Blue Hill Ave Plan Aksyon Transporttasyon, Mattapan Square
15 FEVRIYE, 6:30-8 PM REYINYON KOMINOTÈ VIRTYÈL
ENSKRI: bit.ly/bluehillmattapan
City of Boston envite’w, tanpri vin nan yon reyinyon sou Zoom nan entènèt pou diskite amelyorasyon transpò (bus, machin, mache) sou Blue Hill Ave nan Mattapan Square. Nou beswen vwou’w!

Blue Hill Ave plan de acción de transporte de Mattapan Square
15 DE FEBRERO,  6:30-8 PM REUNIÓN PÚBLICA VIRTUAL
REGÍSTRATE: bit.ly/bluehillmattapan
Por favor únete a una reunión en línea para discutir las mejoras de transporte planeadas para Blue Hill Ave en Mattapan Square.

MORE INFO / PLIS ENFFOMASYON / MÁS INFORMACIÓN:
  • February 15, 2022 at 6:30pm – 8pm